Reklamace a vrácení peněz

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Uživatel souhlasí s tím, aby mu byla poskytnuta služba a digitální obsah poskytovatelem a žádá o to, aby tomu tak bylo. Tento souhlas je udělen v souladu s ustanovením § 1823 a § 1837 občanského zákoníku. Uživatel vyžaduje, aby digitální obsah byl dodán před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy podle ustanovení § 1820 odst. 1 občanského zákoníku.

Objednatel bere na vědomí, že pokud uzavře smlouvu na dálku (pomocí internetu nebo aplikace), má právo od smlouvy odstoupit bez udání důvodu do 14 dnů ode dne uzavření smlouvy. Nicméně, pokud spotřebitel před uplynutím této lhůty vyjádří souhlas s poskytnutím služby nebo s dodáním digitálního obsahu, nemá právo od smlouvy odstoupit.

Pokud jde o digitální obsah, není právo na odstoupení od smlouvy, pokud tento byl dodán před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a nebyl dodán na hmotném nosiči. Pokud spotřebitel od smlouvy odstoupí, ale poskytovatel již začal plnit na základě výslovné žádosti spotřebitele, musí spotřebitel uhradit poměrnou část sjednané ceny.

Dodání digitálního obsahu se zde chápe jako zaslání e-mailu s potřebnými informacemi k spuštění hry, nikoliv spuštění nebo dokončení hry uživatelem. Uživatel má tedy právo odstoupit od smlouvy pouze v případě, že mu ještě nebylo dodáno plnění v podobě digitálního obsahu hry prostřednictvím webové aplikace. Nicméně, uživatel má stále právo reklamovat zakoupené zboží v případě nefunkčnosti digitálního obsahu (Hry).

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí spotřebitel o svém odstoupení od smlouvy informovat poskytovatele formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu sídla poskytovatele nebo e-mailem na adresu info@utekari.cz). V takových případech musí spotřebitel srozumitelně uvést, že odstupuje od smlouvy a sdělit poskytovateli číslo objednávky.  

Pro odstoupení od smlouvy je potřeba odeslat odstoupení před uplynutím stanovené lhůty. Pokud dojde k odstoupení od smlouvy, smlouva se ruší od počátku a Poskytovatel musí okamžitě ukončit poskytování služby a vrátit peníze uživateli. Pokud jde o odstoupení od smlouvy uživatelů, kteří nejsou spotřebiteli, platí obecná ustanovení občanského zákoníku.

Poskytovatel může odstoupit od smlouvy v případě nedostupnosti služeb, závažných změn, vyšší moci, nedodání služeb ve stanovené lhůtě nebo ceně, a v případě zjevných slovních nebo číselných chyb v ceně služeb.

Pokud dojde k odstoupení od smlouvy ze strany Poskytovatele, musí informovat Objednatele a vrátit mu veškeré peněžní prostředky realizované v rámci smlouvy.

PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ (REKLAMACE)

Tento článek se vztahuje pouze na práva spotřebitele týkající se vadného plnění. Pro uživatele, kteří nejsou spotřebitelé, platí jiná ustanovení. občanského zákoníku.

Poskytovatel a spotřebitel mají vztahující se k právům z vadného plnění povinnosti a práva určená obecně závaznými právními předpisy. Pokud se služby nebo digitální obsah nedodávají v souladu se smlouvou, mají vadu. V takovém případě musí poskytovatel vyřešit danou vadu. Pokud spotřebitel nahlásí vadu později než dva roky od poskytnutí služby, nemusí být právo na vadné plnění uznáno.

Pokud poskytovatel prodává digitální obsah (v našem případě Hra), musí mít vlastnosti, které byly ujednány mezi stranami, nebo vlastnosti, které popsal poskytovatel nebo výrobce.

Pokud není ujednáno nic jiného, musí mít digitální obsah vlastnosti, které byly očekávány objednatelem na základě jeho povahy, reklamy Poskytovatele nebo nabízené zkušební hře.

Digitální obsah musí být vhodný pro účely, které byly uvedeny poskytovatelem, nebo pro účely, pro které se digitální obsah obvykle používá. Množství a jakost digitálního obsahu musí být odpovídající.

Pokud je digitální obsah poskytován za nižší cenu, je možné, že se u něj nebudou aplikovat výše uvedená ustanovení, pokud byla cena snížena kvůli určité vadě. Pokud se vada projeví během šesti měsíců od převzetí, má se za to, že vada existovala již v době převzetí.

  Nemá-li plnění odpovídající a očekávané vlastnosti dle VOP, může objednatel požadovat i poskytnutí nového plnění bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze části plnění, může uživatel požadovat jen výměnu části plnění nebo není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má objednatel právo na bezplatné odstranění vady, poskytnutí nového plnění nebo přiměřenou slevu. Objednatel může žádat přiměřenou slevu i v případě, že mu Poskytovatel nemůže dodat nové plnění bez vad.

  Objednatel je povinen na vadu v plnění Poskytovatele bez zbytečného odkladu upozornit poté, co na takovou vadu narazí a to písemně na adresu Poskytovatele nebo elektronicky prostřednictvím e-mailu:   

 • na e-mailovou adresu info@utekari.cz,
 • poštou na adresu Útěkáři, s.r.o., Rybníček 43/12, 784 01 Litovel.

 • Uživatel, který má oprávněné právo na reklamaci vadného plnění, má také právo na náhradu nákladů, které vynaložil při uplatnění tohoto práva. Právo na reklamaci nevylučuje právo na náhradu škody, ale uživatel nemůže požadovat náhradu za stejnou záležitost z jiného právního důvodu.

  Poskytovatel musí písemně nebo e-mailem potvrdit uplatnění reklamace a její obsah, požadované vyřízení a poté také datum a způsob vyřízení reklamace, včetně případného odůvodnění zamítnutí reklamace. Poskytovatel musí rozhodnout o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů, a reklamace musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Pokud je reklamace zamítnuta, musí být uživateli sdělen důvod zamítnutí reklamace rovněž v 30denní lhůtě.

  Komplexní Všeobecné obchodní podmínky naleznete na našich webových stránkách ZDE.