Všeobecné obchodní podmínky

Toto jsou všeobecné obchodní podmínky (“dále jen Podmínky” nebo "VOP") společnosti Útěkáři, se sídlem Rybníček 43/12, 78401 Litovel, IČO 25856243, zapsané v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 22373 vedená u Krajského soudu v Ostravě, e -mail info@utekari.cz, podpora@utekari.cz. 

Dále „My”, také „Prodávající” nebo "Poskytovatel") upravujeme v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů („Občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti Vás, jakožto kupujících, a Nás, jakožto prodávajících, vzniklá v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy („Smlouva“) uzavřené prostřednictvím e-shopu na naších webových stránkách Utekari.cz.

Všechny informace o zpracování Vašich osobních údajů jsou obsaženy v Zásadách zpracování osobních údajů, která naleznete zde

Ustanovení těchto Podmínek jsou nedílnou součástí Smlouvy. Smlouva a Podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

Znění Podmínek můžeme jednostranně měnit či doplňovat.

Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Podmínek.

Komunikujeme primárně na dálku (elektronicky e-mailem, telefonicky, atp.). Proto i pro naši Smlouvu platí, že jsou použity prostředky komunikace na dálku, které umožňují, abychom se spolu dohodli bez současné fyzické přítomnosti Nás a Vás, a Smlouva je tak uzavřena distančním způsobem prostřednictvím našeho e-shopu, a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (tzn. „webové rozhraní e-shopu“).

Pokud některá část Podmínek odporuje tomu, co jsme si společně schválili v rámci procesu Vašeho nákupu na Našem e-shopu, bude mít tato konkrétní dohoda před Podmínkami přednost.

1. NĚKTERÉ DEFINICE TERMÍNŮ

Celková cena je částka, kterou hradíte za Služby (Hry); V e-shopu uvádíme vždy Celkovou cenu produktu, tj. včetně případné dopravy a doplňkových služeb (balné). U některých Produktů (Dárkové poukazy) lze vybrat 2 varianty způsobu dopravy: 1) Elektronicky, tj. za cenu bez balného a dopravy nebo 2) zaslání poštou v dárkovém balení, tj. včetně ceny za dopravu a balného. U jiných produktů (Her) není cena za dopravu účtována. 

Celková cena je včetně DPH a dalších souvisejících poplatků.

DPH je daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů;

Faktura je daňový doklad vystavený v souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty na Celkovou cenu;

Poskytovatelem se v těchto Podmínkách rozumí společnost Útěkáři s.r.o. poskytující Služby (Hry).

Objednatelem se v těchto Podmínkách rozumí osoba, která popsaným způsobem uzavírá s poskytovatelem smlouvu na objednání Služeb.

Spotřebitelem se v těchto Podmínkách rozumí fyzická osoba, která služby Poskytovatele spotřebovává a neprodává dál.

Uživatelem se v těchto Podmínkách rozumí osoba, která využívá jakýchkoliv Služeb Poskytovatele. Uživatel nemusí být nutně Hráčem ani Objednatelem.

Hráčem se v těchto Podmínkách rozumí osoba, která aktivně účastní Hry, tj. vybrané Služby Poskytovatele. Hráč používá interaktivní webovou aplikaci a tím se aktivně účastní venkovní únikové hry s cílem najít řešení jednotlivých úkolů a dokončit hru. Hráč může být sám nebo součást týmu. Hráč nemusí být nutně Objednatelem. 

Objednávka je Váš neodvolatelný návrh na uzavření Smlouvy o poskytnutí Služeb s Námi (Poskytovatel);

Vy jste osoba nakupující na Našem e-shopu, právními předpisy označovaná jako kupující, také Objednatel;

Službami pro účely těchto podmínek je myšleno zejména poskytování digitálního obsahu v podobě Her. 

Digitální obsah je souborem dat, která jsou Objednateli poskytnuty v digitální podobě v rámci jeho Uživatelského účtu prostřednictvím interaktivní aplikace.

Hry. Hrami jsou v těchto podmínkách myšleny únikové hry (specifický digitální obsah), který Vám zprostředkováváme pomocí naší interaktivní webové aplikace a které jsou dostupné na našem e-shopu/webových stránkách

Webové stránky se v podmínkách rozumí internetové webové stránky Poskytovatele, tj. Utekari.cz. 

Webová aplikace je interaktivní webová digitální aplikace, dostupná z našich webových stránek (Utekari.cz), která slouží k zprostředkování Služeb (hraní) zakoupených Her.

Technické požadavky jsou požadavky na softwarové a hardwarové vybavení mobilních zařízení k používání webové aplikace uživatelem/hráčem. Minimální technické požadavky stanovuje poskytovatel na svých webových stránkách společně s dalšími technickými náležitostmi vztahujícími se k digitálnímu obsahu.

Dárkový poukaz opravňuje jeho držitele k čerpání Služby Poskytovatele v podobě konkrétní Hry, na kterou je poukaz vystaven. Dárkový poukaz Poskytovatel zasílá objednateli vždy v elektronické podobě e-mailem. Pokud si objednatel objednal variantu Dárkového poukazu v dárkovém balení, Poskytovatel zašle kromě jeho elektronické varianty také tištěnou podobu Dárkového poukazu na adresu Objednatele smluvním dopravcem.  

  2. Obecná ustanovení a poučení 

  Tyto všeobecné obchodní podmínky stanovují práva a povinnosti mezi smluvními stranami při poskytování určených služeb a při jejich využívání uživateli.

  Všechny smluvní vztahy jsou v souladu s českým právem. Pokud nějaké vztahy nejsou upraveny v obchodních podmínkách, řídí se platnými zákony včetně občanského zákoníku, zákona o ochraně spotřebitele, zákona o ochraně osobních údajů, autorského zákona a dalšími souvisejícími předpisy. Tyto smluvní vztahy také podléhají právním předpisům Evropské unie.

  Objednatel se zavazuje zajistit, že on sám a všechny osoby, kterým umožní využití služby Poskytovatele (hraní Hry), Hráči, udělením podlicence, jsou starší než 16 let.

  Poskytovatel si vyhrazuje právo měnit nebo doplňovat obchodní podmínky bez předchozího upozornění, ale práva a povinnosti, které vznikly v období účinnosti předchozích obchodních podmínek, nejsou dotčena. Právní vztahy ze smlouvy se řídí obchodními podmínkami, které byly platné v době uzavření smlouvy. 

  Obchodní podmínky archivuje Poskytovatel pouze v elektronické podobě. Ta není volně přístupná.

  Schválením těchto VOP během uzavírání smlouvy potvrzuje objednatel, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a souhlasí s nimi ve znění platném v okamžiku odeslání objednávky. Dále uživatel potvrzuje, že porozuměl všem ustanovením a že neexistují žádné nejasnosti.

  Obchodní podmínky jsou neoddělitelnou součástí kupní smlouvy.

  Objednatel musí zajistit, aby všichni uživatelé (Hráči), kteří využívají služeb, splňovali podmínky pro využití služeb podle těchto obchodních podmínek, byli seznámeni s jejich obsahem a souhlasili s jejich dodržováním.

  Pokud uživatel není osobou, která hraje Hru (Hráč), ustanovení VOP, která se vztahují na práva a povinnosti v souvislosti s hraním Hry (konkrétní služby), se na něj nevztahují. To ale neovlivňuje jeho povinnost zajistit dodržování povinností vůči ostatním uživatelům (Hráčům), kteří hru používají pod jeho sub-licencí.

  Pokud jsou poskytnuty zvláštní smluvní podmínky pro další služby, mají tyto smluvní podmínky přednost před obchodními podmínkami.

  Koupě služeb (Her a Dárkových poukazů) je možná pouze přes webové rozhraní e-shopu.

  Při nákupu služeb je vaší povinností poskytnout nám všechny informace správně a pravdivě. Informace, které jste nám poskytli při objednání služeb, budeme považovat za správné a pravdivé. 

  3. UZAVŘENÍ SMLOUVY

  Smlouvu s Námi je možné uzavřít pouze v českém jazyce.

  Smlouva je uzavírána na dálku prostřednictvím e-shopu, přičemž náklady na použití komunikačních prostředků na dálku hradíte Vy (Objednatel). Tyto náklady se však nijak neliší od základní sazby, kterou hradíte za používání těchto prostředků (tedy zejména za přístup k internetu), žádné další náklady účtované Námi tedy nad rámec Celkové ceny nemusíte očekávat. Odesláním Objednávky souhlasíte s tím, že prostředky komunikace na dálku využíváme.

  K tomu, abychom mohli Smlouvu uzavřít, je třeba, abyste na e-shopu vytvořili  Objednávku.

  V Objednávce musí být uvedeny následující údaje:

 • Informace o Celkové Ceně
 • Způsobu platby Celkové ceny ; Tyto informace budou zadány v rámci tvorby návrhu Objednávky v rámci uživatelského prostředí e-shopu, přičemž informace o Celkové ceně budou uvedeny automaticky na základě Vámi zvolené Služby;
 • Vaše identifikační a kontaktní údaje sloužící k tomu, abychom mohli poskytnout Služby, zejména tedy jméno, příjmení, fakturační adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu;
 • Informace o nakupované Službě, tedy Hře (na e-shopu označujeme Hra, o jejíž nákup máte zájem) nebo Dárkového poukazu). Zájem nakoupit Službu učiníte tlačítkem „Přidat do košíku“ nebo "Koupit teď");
 •  

  V průběhu tvorby návrhu Objednávky můžete až do doby jejího vytvoření jednotlivé údaje měnit a kontrolovat.

  Po provedení kontroly prostřednictvím stisku tlačítka „Zaplatit“ Objednávku vytvoříte. 

  Zaplacením vaší Objednávky potvrzujete, že jste se seznámili a souhlasíte s těmito Podmínkami a svůj zájem o uzavření smlouvy s Poskytovatelem. 

  Vaši Objednávku Vám v co nejkratší době poté, kdy Nám bude doručena, potvrdíme zprávou odeslanou na Vaši e-mailovou adresu zadanou v Objednávce. Součástí potvrzení bude shrnutí Objednávky. Potvrzením Objednávky z naší strany dochází k uzavření Smlouvy mezi Námi a Vámi. Podmínky ve znění účinném ke dni Objednávky tvoří nedílnou součást Smlouvy.

  V případě, že v rámci e-shopu nebo v návrhu Objednávky bude uvedena zjevně chybná Cena, nejsme povinni Vám Služby za tuto Cenu dodat ani v případě, kdy jste obdrželi potvrzení Objednávky, a tedy došlo k uzavření Smlouvy. V takové situaci Vás budeme bezodkladně kontaktovat a zašleme Vám nabídku na uzavření nové Smlouvy v pozměněné podobě oproti Objednávce. Nová Smlouva je v takovém případě uzavřena ve chvíli, kdy Naši nabídku potvrdíte. V případě, že Naši nabídku nepotvrdíte ani ve lhůtě 3 dnů od jejího odeslání, jsme oprávněni od uzavřené Smlouvy odstoupit. Za zjevnou chybu v Ceně se považuje například situace, kdy Cena neodpovídá obvyklé ceně u jiných prodejců nebo chybí či přebývá cifra.

  V případě, kdy dojde k uzavření Smlouvy, Vám vzniká závazek k zaplacení Celkové ceny.

  V některých případech umožňujeme na nákup Služby využít slevu. Pro poskytnutí slevy je třeba, abyste v rámci návrhu Objednávky vyplnili údaje o této slevě do předem určeného pole. Pokud tak učiníte, bude Vám Služby poskytnuta se slevou. 

  4. CENOVÉ A PLATEBNÍ PODMÍNKY, VÝHRADA VLASTNICKÉHO PRÁVA

  Všechny ceny za poskytnutí jednotlivých služeb jsou smluvní. 

  Celková cena je vždy uvedena v rámci e-shopu, v návrhu Objednávky a samozřejmě ve Smlouvě. V případě rozporu mezi Cenou uvedenou u Služeb (Her) v rámci e-shopu a Cenou uvedenou v návrhu Objednávky se uplatní Cena uvedená v návrhu Objednávky, která bude vždy totožná s cenou ve Smlouvě. 

  Objednatel bere na vědomí, že ceny uváděné na webových stránkách jsou stanoveny jako Cena za Hru pro jeden tým. To platí i pro zakoupené Dárkové poukazy. Pokud není Poskytovatelem uvedeno jinak, jeden tým může tvořit neomezený počet hráčů (Uživatelů).

  Celková cena je uvedena včetně DPH včetně veškerých poplatků stanovených zákonem. Objednatel bere na vědomí, že Poskytovatel není plátcem DPH.

  Celková cena je uváděna v českých korunách.

  Platbu Celkové ceny po Vás budeme požadovat před poskytnutím Služby. Úhradu Celkové ceny můžete provést pouze následujícími způsoby:

  • Kartou online. V takovém případě probíhá platba přes zabezpečenou platební bránu, přičemž platba se řídí podmínkami této platební brány.

  V případě, že uživatel požaduje vystavení daňového dokladu (faktury), je povinen kontaktovat poskytovatele prostřednictvím e-mailové adresy  poskytovatele podpora@utekari.cz nebo info@utekari.cz a sdělit mu tuto skutečnost.

  Uživatelé služeb nemají žádná práva duševního vlastnictví spojená s právy poskytovatele, s výjimkou nepřenosného osobního práva na využití služeb v souladu s obchodními podmínkami. Uživatelé nemohou používat loga a grafiku poskytovatele nebo název "Útěkáři" bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele, s výjimkou případů, kdy se jedná o propagaci poskytovatele. Uživatelé také nemají právo vytvářet odvozená díla z aplikace, softwaru nebo webových stránek, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

  Při používání služeb je uživatel povinen dodržovat platné právní předpisy, včetně autorského zákona, a vyvarovat se jakýchkoliv zásahů do autorských práv a práv duševního vlastnictví. Porušení autorských práv může být postiženo podle platných právních předpisů.

  Poskytovatel respektuje práva duševního vlastnictví jiných osob a vyzývá uživatele, aby také tak činili. Pokud se někdo domnívá, že jeho autorské dílo bylo zveřejněno na webových stránkách nebo v aplikaci poskytovatele porušením autorských práv, může to oznámit poskytovateli e-mailem, písemně nebo telefonicky. 

  5. POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB              

  Poskytnutí služby, respektive Hry, spočívá ve zpřístupnění digitálního obsahu na určitou dobu k jejímu užívání. Hra je zprostředkována Objednateli prostřednictvím e-mailu, kde naleznete kód a postup pro její spuštění prostřednictvím naší webové aplikace. Poskytnutí služby je realizováno bezodkladně po úhradě ceny.

  Doba doručení Služby/Hry (doba od zaplacení Služby do poskytnutí kódu ke spuštění Hry) závisí zejména na době nutné k provedení platby platební bránou a jejího ověření systémem našeho e-shopu

  V případě, že Vám nebudeme schopni dodat Hru (Službu) ani do 30 dnů od zaplacení Služby, a to z jakéhokoli důvodu, jsme My i Vy oprávněni od Smlouvy odstoupit.

  Poskytovatel se zavazuje poskytovat služby bez vad, ve střední jakosti, s vlastnostmi vymíněnými nebo obvyklými tak, aby bylo možno služby využívat dle smlouvy, popř. dle jejího účelu.

  Poskytovatel může změnit, pozastavit nebo zrušit jakoukoli část nabízených služeb a to kdykoli bez omezení. Poskytovatel také může omezit určité funkce nabízené prostřednictvím svých služeb bez předchozího upozornění. Nabízené služby jsou uživateli dodávány přes webovou aplikaci dostupnou na stránkách e-shopu (Utekari.cz), kterou poskytovatel může automaticky aktualizovat, jakmile je nová verze k dispozici. 

  Uživatel bere na vědomí, že každá smlouva uzavřená dle těchto Podmínek zakládá uživateli právo hrát hru pouze jednou. Hru nelze zahájit znovu, byla-li již jednou spuštěna. 

  Poskytovatel má právo kdykoli přerušit nebo omezit dostupnost služeb, například při aktualizacích nebo údržbě systému. Může také změnit, přidat nebo odebrat funkce aplikace bez souhlasu uživatele.

  Poskytovatel není zodpovědný za nedostupnost služeb způsobenou poskytovateli veřejných telekomunikačních služeb nebo technický stav mobilního zařízení uživatele.

  Uživatel si musí sám zajistit připojení k internetu a odpovídající technické vybavení pro používání služeb poskytovatele. Základní technické požadavky na vybavení jsou uvedeny na webových stránkách poskytovatele.

  Uživatel tím, že souhlasí s obchodními podmínkami, bere na vědomí, že používání služeb poskytovatele může být nebezpečné a že uživatel může být vystaven rizikům, jako je pohyb na nebezpečných místech nebo vznik škody na zdraví a majetku. Proto je uživatel povinen posoudit, zda má dostatečné podmínky pro bezpečné využívání služeb poskytovatele, jako jsou počasí, fyzická kondice a terén.

  Uživatel se musí chovat obezřetně a zajistit, že svým jednáním neohrozí sebe nebo ostatní a nezpůsobí škodu na majetku nebo zdraví sobě ani nikomu jinému.

  Poskytovatel neodpovídá za škodu na majetku nebo újmu na zdraví, která vznikne v souvislosti s využíváním jeho služeb, a uživatel souhlasí s tím, že bude nést veškerou odpovědnost za takové škody a újmy. 

  Uživatel se zavazuje, že při používání služeb nezasáhne do práv jiných a nebude služby zneužívat. Uživatel má také právo kdykoliv ukončit používání služeb nebo jakoukoli jejich část, aniž by to mělo vliv na závazky vyplývající z již uzavřených smluv.

  Dárkový poukaz opravňuje jeho držitele k čerpání Služby Poskytovatele v podobě konkrétní Hry, na kterou je poukaz vystaven.

  Dárkový poukaz je platný 1 rok od jeho vystavení, tj. jeho zaslání v el. podobě e-mailem Objednateli.

  Není-li Dárkový poukaz uplatněn do konce doby jeho platnosti, zaniká u něj nárok na jeho uplatnění, resp. poskytnutí konkrétní Služby Poskytovatele, tj. hraní vybrané Hry.

  Dárkový poukaz lze uplatnit pouze jednorázově, tj. na jednu Hru.

  Dárkový poukaz není směnitelný za peníze.

  V případě ztráty nebo odcizení Dárkového poukazu musí tuto skutečnost Objednatel tohoto Dárkového poukazu nahlásit neprodleně Poskytovateli. Původní Objednatel má právo na vystavení náhradního Dárkového poukazu v případě, že nebyl Dárkový poukaz ještě uplatněn. Pro vydání náhradního Dárkového poukazu musí Objednatel znát jeho kód nebo uvést jiné údaje, které povedou k identifikaci konkrétní Objednávky, resp. Dárkového poukazu. Náhradní poukaz Poskytovatel zasílá pouze v elektronické podobě a je bezplatné. 

  Poskytovatel neodpovídá za užití Dárkového poukazu, Hry nebo jiné Služby  neoprávněnou osobou.

  6. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

  Uživatel souhlasí s tím, aby mu byla poskytnuta služba a digitální obsah poskytovatelem a žádá o to, aby tomu tak bylo. Tento souhlas je udělen v souladu s ustanovením § 1823 a § 1837 občanského zákoníku. Uživatel vyžaduje, aby digitální obsah byl dodán před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy podle ustanovení § 1820 odst. 1 občanského zákoníku.

  Objednatel bere na vědomí, že pokud uzavře smlouvu na dálku, má právo od smlouvy odstoupit bez udání důvodu do 14 dnů ode dne uzavření smlouvy. Nicméně, pokud spotřebitel před uplynutím této lhůty vyjádří souhlas s poskytnutím služby nebo s dodáním digitálního obsahu, nemá právo od smlouvy odstoupit.

  Pokud jde o digitální obsah, není právo na odstoupení od smlouvy, pokud tento byl dodán před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a nebyl dodán na hmotném nosiči. Pokud spotřebitel od smlouvy odstoupí, ale poskytovatel již začal plnit na základě výslovné žádosti spotřebitele, musí spotřebitel uhradit poměrnou část sjednané ceny.

  Dodání digitálního obsahu se zde chápe jako zaslání e-mailu s potřebnými informacemi k spuštění hry, nikoliv spuštění nebo dokončení hry uživatelem. Uživatel má tedy právo odstoupit od smlouvy pouze v případě, že mu ještě nebylo dodáno plnění v podobě digitálního obsahu hry prostřednictvím webové aplikace. Nicméně, uživatel má stále právo reklamovat zakoupené zboží v případě nefunkčnosti digitálního obsahu (Hry).

  Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí spotřebitel o svém odstoupení od smlouvy informovat poskytovatele formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu sídla poskytovatele nebo e-mailem na adresu podpora@utekari.cz nebo info@utekari.cz). V takových případech musí spotřebitel srozumitelně uvést, že odstupuje od smlouvy a sdělit poskytovateli číslo objednávky.  

  Pro odstoupení od smlouvy je potřeba odeslat odstoupení před uplynutím stanovené lhůty. Pokud dojde k odstoupení od smlouvy, smlouva se ruší od počátku a Poskytovatel musí okamžitě ukončit poskytování služby a vrátit peníze uživateli. Pokud jde o odstoupení od smlouvy uživatelů, kteří nejsou spotřebiteli, platí obecná ustanovení občanského zákoníku.

  Poskytovatel může odstoupit od smlouvy v případě nedostupnosti služeb, závažných změn, vyšší moci, nedodání služeb ve stanovené lhůtě nebo ceně, a v případě zjevných slovních nebo číselných chyb v ceně služeb.

  Pokud dojde k odstoupení od smlouvy ze strany Poskytovatele, musí informovat Objednatele a vrátit mu veškeré peněžní prostředky realizované v rámci smlouvy.

  7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ (REKLAMACE)

  Tento článek se vztahuje pouze na práva spotřebitele týkající se vadného plnění. Pro uživatele, kteří nejsou spotřebitelé, platí jiná ustanovení. občanského zákoníku.

  Poskytovatel a spotřebitel mají vztahující se k právům z vadného plnění povinnosti a práva určená obecně závaznými právními předpisy. Pokud se služby nebo digitální obsah nedodávají v souladu se smlouvou, mají vadu. V takovém případě musí poskytovatel vyřešit danou vadu. Pokud spotřebitel nahlásí vadu později než dva roky od poskytnutí služby, nemusí být právo na vadné plnění uznáno.

  Pokud poskytovatel prodává digitální obsah (v našem případě Hra), musí mít vlastnosti, které byly ujednány mezi stranami, nebo vlastnosti, které popsal poskytovatel nebo výrobce.

  Pokud není ujednáno nic jiného, musí mít digitální obsah vlastnosti, které byly očekávány objednatelem na základě jeho povahy, reklamy Poskytovatele nebo nabízené zkušební hře.

  Digitální obsah musí být vhodný pro účely, které byly uvedeny poskytovatelem, nebo pro účely, pro které se digitální obsah obvykle používá. Množství a jakost digitálního obsahu musí být odpovídající.

  Pokud je digitální obsah poskytován za nižší cenu, je možné, že se u něj nebudou aplikovat výše uvedená ustanovení, pokud byla cena snížena kvůli určité vadě. Pokud se vada projeví během šesti měsíců od převzetí, má se za to, že vada existovala již v době převzetí.

   Nemá-li plnění odpovídající a očekávané vlastnosti dle VOP, může objednatel požadovat i poskytnutí nového plnění bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze části plnění, může uživatel požadovat jen výměnu části plnění nebo není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má objednatel právo na bezplatné odstranění vady, poskytnutí nového plnění nebo přiměřenou slevu. Objednatel může žádat přiměřenou slevu i v případě, že mu Poskytovatel nemůže dodat nové plnění bez vad.

   Objednatel je povinen na vadu v plnění Poskytovatele bez zbytečného odkladu upozornit poté, co na takovou vadu narazí a to písemně na adresu Poskytovatele nebo elektronicky prostřednictvím e-mailu:  

  • na e-mailovou adresu podpora@utekari.cz nebo info@utekari.cz,
  • poštou na adresu Útěkáři, s.r.o., Rybníček 43/12, 784 01 Litovel. 

  • Uživatel, který má oprávněné právo na reklamaci vadného plnění, má také právo na náhradu nákladů, které vynaložil při uplatnění tohoto práva. Právo na reklamaci nevylučuje právo na náhradu škody, ale uživatel nemůže požadovat náhradu za stejnou záležitost z jiného právního důvodu.

   Poskytovatel musí písemně nebo e-mailem potvrdit uplatnění reklamace a její obsah, požadované vyřízení a poté také datum a způsob vyřízení reklamace, včetně případného odůvodnění zamítnutí reklamace. Poskytovatel musí rozhodnout o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů, a reklamace musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Pokud je reklamace zamítnuta, musí být uživateli sdělen důvod zamítnutí reklamace rovněž v 30denní lhůtě.

   8. ŘEŠENÍ SPORŮ

   Nejsme ve vztahu ke kupujícím vázáni žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.

   vyřizování stížností spotřebitelů zajišťujeme prostřednictvím elektronické adresy podpora@utekari.cz nebo info@utekari.cz. Informaci o vyřízení stížnosti zašleme na elektronickou adresu kupujícího.

   K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze Smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím, který je spotřebitelem, z kupní smlouvy uzavřené elektronickými prostředky.

   Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013, o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

   9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

   Vztah mezi námi (Poskytovatel) a vámi (Objednatel) bude řízen právem České republiky, pokud obsahuje mezinárodní prvek. Pokud jste spotřebitelé, vaše práva stanovená právními předpisy nebudou tímto ujednáním ovlivněna.

   Veškerou písemnou korespondenci si doručujeme elektronicky, tedy e-mailem.

   V případě vzniku vyšší moci (pandemie, přírodní katastrofa aj.) neneseme odpovědnost za případnou škodu a v případě trvání tohoto stavu déle než 10 dnů, máme my i Vy (Objednatel) právo od smlouvy odstoupit.

   Můžeme přiměřeně měnit tyto obchodní podmínky z důvodu změn platných zákonů nebo vylepšování služeb. Smlouva včetně VOP je archivována u Poskytovatele v elektronické podobě.

   Tyto obchodní podmínky jsou součástí smlouvy a pokud některé ustanovení není platné nebo účinné, nahradí jej ustanovení s nejblíže shodným smyslem.

   Uživatel se zavazuje pravidelně kontrolovat tyto obchodní podmínky. Pokud je nesouhlasí, měl by přestat používat služby. Poskytovatel se zavazuje informovat o změnách podmínek na svých webových stránkách a změny nebudou uplatněny zpětně. Aktuální znění VOP bude dostupné zde: https://utekari.cz/pages/vseobecne-obchodni-podminky

   Objednatel se zavazuje znění VOP pravidelně kontrolovat.

   Budou-li porušeny VOP objednatelem, Poskytovatel se nevzdává svých práv, která mu náleží ani v případě, že na tato porušení nereaguje. 

   Vyjádří-li Objednatel svůj nesouhlas s obchodními podmínkami, není oprávněn služeb poskytovatele dále využívat, ne-ní-li s Poskytovatelem dohodnuto individuálně jinak.

   Tyto Podmínky nabývají účinnosti 19. 8. 2023.